Политика за защита на личните данни

1. www.guasha.bg e уеб сайт, притежаван от търговското дружество „БО-ДАЙ-ШИН“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201234716 и администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

2. www.guasha.bg събира и обрaботва следните лични данни за потребителите:
– Три имена
– Телефон
– E-mail

3. Цел на обработване на личните данни;
– Обработка на изпратените запитвания с цел изпълнение на услугите.
– Запазване на клиентска история за анализ на запитванията/поръчките и предлагане на по-добър асортимент.
– Изготвяне на анализи и справки за продажби

4. Срок за съхранение на личните данни
– Личните данни обработвани с цел търговия и справки се съхраняват за период от време, който зависи от целите на обработването.
– Личните данни, който се обработват  при издаване на счетоводни документи се съхраняват съобразно законовите срокове

5. Права, свързани с обработването на личните Ви данни
– Право на информация
• Информация относно събраните ваши данни и целите на тяхното обработване.

-Право на достъп
•Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до своите лични данни по всяко време като за целта е необходимо да изпратят заявка на имейл адреса на фирмата.

-Право на коригиране
•Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

– Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
• Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни.
– Право на ограничаване на обработването
• Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, стига това да не противоречи на текущите закони.

– Право на преносимост на данните
• Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

-Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
•Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.